MENU

ПОЛОЖЕННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ освіти міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Добропільської міської ради і згідно ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створюється, реорганізується та ліквідується Добропільською міською радою за поданням міського голови.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», Законом України «Про освіту», Законом України «Про захист персональних даних», указами та розпорядженнями Президента України, Кодексами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Добропільського міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Відділ підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Добропільському міському голові.

1.4. Положення про відділ затверджується рішенням міської ради.

1.5. Структура та штатна чисельність відділу затверджується рішенням міської ради.

1.6. Штатний розпис затверджується міським головою.

1.7. Відділу освіти, як вищестоящій установі, підзвітні та підпорядковані:

- дошкільні навчальні заклади;

- загальноосвітні навчальні заклади;

- позашкільні навчальні заклади;

- навчально-виховні комплекси;

- інші підрозділи, установи.

1.8. Відділ володіє базою персональних даних працівників, які працюють в закладах відділу та безпосередньо у відділі, клієнтів, з яким співпрацює відділ, та дітей, які виховуються або навчаються в закладах відділу освіти.

1.9. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, може бути позивачем та відповідачем в суді, не має на меті одержання прибутку.

1.10. Відділ освіти, в особі його керівника, є головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, передбаченими місцевим бюджетом.

1.11. Діяльність відділу освіти базується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, законності, незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій, системного підходу до забезпечення навчально–виховного процесу, рівності умов для кожного учасника навчально–виховного процесу щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу, науковості, гнучкості і прогностичної роботи з педагогічними і керівними кадрами освіти, безперервності їх фахового вдосконалення.

1.12. Повна назва: Відділ освіти Добропільської міської ради.

1.13. Організаційно-правова форма: Орган місцевого самоврядування.

1.14. Місцезнаходження юридичної особи: 85000, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Банкова (Радянська), будинок 10.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 

2.1. Основними завданнями відділу є:

2.1.1. Реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста;

2.1.2. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

2.1.3. Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території та координація діяльності цих навчальних закладів;

2.1.4. Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

2.1.5. Аналіз стану освіти в місті;

2.1.6. Прогнозування та розроблення міської Програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

2.1.7. Організація навчально-методичного, кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

2.1.8. Контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території міста;

2.1.9. Участь у розробленні і реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

2.1.10. Проведення атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території міста, оприлюднення результатів атестації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

2.1.11. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров`я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу;

2.1.12. Забезпечення захисту персональних даних, якими володіє відділ.

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Основні функції відділу:

3.1.1. Здійснює керівництво роботою навчальних закладів;

3.1.2. Визначає потребу в навчальних закладах та подає пропозиції щодо удосконалення її мережі відповідно до освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

3.1.3. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов`язкового обслуговування дітей шкільного віку, ведення обліку дітей шкільного та дошкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання дітей шкільного віку;

3.1.4. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання;

3.1.5. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (заочних) шкіл, класів, створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання державної підсумкової атестації шляхом екстернату;

3.1.6. Забезпечує виконання Конституції України щодо вивчення української мови як державної;

3.1.7. Сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у місті;

3.1.8. Координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх;

3.1.9. Забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;

3.1.10. Координує роботу навчальних закладів, сім`ї та громадськості, пов`язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

3.1.11. Організовує харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій у навчальних закладах за рахунок бюджету;

3.1.12. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів;

3.1.13. Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів;

3.1.14. Впроваджує навчальні програми і програми, рекомендовані Міністерством освіти України, затверджує навчальні плани, вносить пропозиції про застосування експериментальних навчальних планів;

3.1.15. Організовує навчання обдарованих дітей, вносить пропозиції щодо відкриття профільних класів, шкіл нового типу, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади;

3.1.16. Видає інформаційно-методичні бюлетені, сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій;

3.1.17. Координує роботу, пов`язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

3.1.18. Забезпечує контроль за дотриманням техніки безпеки та санітарного режиму у навчальних закладах;

3.1.19. Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.1.20. Формує замовлення на видання підручників та забезпечує ними заклади;

3.1.21. Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках;

3.1.22. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

3.1.23. Проводить атестацію педагогічних та керівних кадрів навчальних закладів;

3.1.24. Розглядає та вносить пропозиції щодо нагородження та заохочення працівників освіти;

3.1.25. Вносить пропозиції шодо обсягу бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти;

3.1.26. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в підзвітних йому закладах;

3.1.27. Контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо рівня обсягу освітніх послуг;

3.1.28. Здійснює в межах своєї компетенції інспектування підзвітних йому навчальних закладів;

3.1.29. Проводить атестацію навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років);

3.1.30. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті, організовує з цією метою збирання та обробку інформації і формування банку даних;

3.1.31. Інформує населення про стан та перспективу розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік);

3.1.32. Здійснює розроблення проектів нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів з питань власних повноважень.

3.1.33. Проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів, їх підготовку до реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

3.1.34. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків в роботі;

3.1.35. Контролює дотримання навчальними закладами міста законодавства про захист персональних даних.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

 

4.1. Відділ освіти міської ради очолює начальник, який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.2. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

4.3. Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду на конкурсній основі і звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням начальника відділу.

Начальник відділу освіти:

4.3.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступника начальника відділу та його працівників;

4.3.2. Відповідає за вдосконалення структури, стилю і методів діяльності відділу освіти, роботи з керівними педагогічними кадрами, встановлення ділових контактів із структурними підрозділами міської ради, господарськими і громадськими організаціями, капітальне будівництво освітніх установ;

4.3.3. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу освіти, педагогічних працівників та керівників підвідомчих йому закладів освіти;

4.3.4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

4.3.5. Представляє інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

4.3.6. Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

4.3.7. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти.

4.4. Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою або оскаржені в судовому порядку.

4.5. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.6. Відділ освіти взаємодіє з іншими відділами, управліннями міської ради, використовує у своїй роботі довідкову інформацію;

4.7. Діловодство відділу ведеться українською мовою згідно з номенклатурою справ відділу відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики»;

4.8. Відділ освіти додержується зобов`язань щодо охорони праці, передбачених законодавством, колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5. ПРАВА ВІДДІЛУ

5.1. Відділ освіти має право:

5.1.1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів;

5.1.2. Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності міста Добропілля;

5.1.3. Скликати міські, у тому числі щороку, серпневі конференції педагогічних працівників. Проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

5.1.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста;

5.15. Зупиняти (скасовувати) в межах своєї компетенції дію наказів, розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

5.1.6. Укладати, в установленому порядку, угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв`язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

5.1.7. Використовувати та обробляти персональні дані лише за згодою суб`єктів персональних даних відповідно до професійних, службових, трудових обов`язків та Закону України «Про захист персональних даних»;

5.1.8. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів (за погодженням із відділом з житлових питань та управління комунальною власністю Добропільської міської ради).

 

6. ВЗАЄМОДІЯ

6.1. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

 

7.1. Відділ освіти в особі начальника відділу:

7.1.1. Несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на відділ завдань та функцій;

7.1.2. Несе персональну відповідальність за відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства, виконання рішень міської ради, розпоряджень міського голови, своєчасну і достовірну подачу інформації та звітів, що входять до компетенції відділу освіти;

7.1.3. Розподіляє обов`язки між працівниками відділу, вживає заходи для підвищення ними своєї кваліфікації;

7.1.4. Здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу освіти своїх функціональних обов`язків відповідно до їхніх посадових інструкцій, згідно яких працівники несуть відповідальність перед начальником відділу освіти відповідно до чинного законодавства;

7.1.5. За порушення трудової та виконавчої дисципліни начальник відділу притягається до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

8. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Відділ освіти є неприбутковою організацією, що відповідає таким вимогам (згідно ч. 133.4 ст. 133 Податкового Кодексу України):

8.1.1. Установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

8.1.2. Установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

8.1.3. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

Секретар міської ради В.Г. Древаль

 

uCoz